اتریش

شرکت با مسئولیت محدود به زبان آلمانی چی میشه؟

لغت های تخصصی آلمانی :

چطور می تونیم بگیم “شرکت با مسئولیت محدود” ؟

اصطلاحی که به این منظور به کار برده میشه beschränkte Haftung هست.

برای مثال به متن زیر دقت کنید :

Die BiTJoO ist eine Gesellschaft mit bäschrankter Haftung, verfügt über eien Aufsichtsrat und beschäftigt über 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

که البته در این متن ، چون بعد از حرف اضافه Dativ ساز mit قرار گرفته شده است ، با خاتمه er صرف شده است. ( صرف صفت در زبان آلمانی )

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *