اتریش

نمونه سوالات آزمون زبان آلمانی اِ پِ دِ – تبدیل جمله های اکتیو به پسیو

جمله های زیر را که در حالت Activ نوشته شده اند به جمله های Passiv تبدیل کنید : (سه نقطه ها نمایان گر جاهای خالی هستند که بایستی توسط شما با حالت درست فعل تکمیل شوند.)

Eine spezielle Software steuert die Züge der Modelleisenbahnanlage in Bispingen. 

Die Züge der Modelleisenbahnanlage in Bispingen von einer speziellen Software … .

Am Computer kann man jedes Fahrzug einzeln aufrufen. 

Am Computer jedes Fahrzeug einzeln … … .

Tischler und Dekorateure haben die verschiedenen Landschaften gebaut. 

Die verschiedenen Landschaften von Tischlern und Dekorateuren … … .


پاسخ های درست :

1 – werden / gesteuert

2 – kann / aufgerufen / werden

3 – sind / gebaut / worden

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] نمونه سوالات آزمون زبان آلمانی اِ پِ دِ – تبدیل جمله ها… […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *