پرسش : تعداد دستورالعمل ها بر حسب اندازه ورودی N چیست؟

int count = 0;

for (int i = 0; i < N; i++)

if (a[i] == 0)

count++;

پاسخ : 

عمل : اعلان متغیر / فراوانی : 2 بار

عمل : انتساب / فراوانی : 2 بار

عمل : مقایسه کوچک تر / فراوانی : N+1 بار

عمل : مقایسه مساوی / فراوانی : N بار

عمل : دست یابی به عنصر آرایه / فراوانی :  N بار

عمل : افزایش / فراوانی : حداقل N + 0  بار و حداکثر 2N بار

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x