• پرسش : چه زمانی ایجاد یک Active Directory Site در Best Practice های مایکروسافت ، توصیه می شود؟
  • پاسخ : زمانی که پهنای باند شما بین دو سایت ، کم تر از 2 مگابیت بر ثانیه است ، ایجاد Active Directory Site جدید توصیه می شود.