زبان برنامه نویسی

اندازه گیری زمان اجرای الگوریتم ها در جاوا

بسیار پیش می آید که برای ارزیابی کارایی قطعه کدها یا الگوریتم هایی که می نویسیم ، نیاز به اندازه گیری زمان اجرای آن ها خواهیم داشت. این مورد به خصوص در درس طراحی الگوریتم بسیار معمول است.

به این منظور می توانیم از API آماده StopWatch در جاوا استفاده کنیم. ساختار کلی StopWatch به صورت زیر است :

Public class Stopwatch

                            Stopwatch ()

              double elapsedTime ()

همان طور که در بالا مشاهده می کنید ، این API ساختار بسیار ساده ای دارد. کافی ست که قطعه کد مورد نظر خود را در بین دو المان Stopwatch و double elapsedTime قرار دهید.

برای مثال فرض کنید ، شما قطعه کدی به این صورت در اختیار دارید :

Public static void main (String[] args)

{

              Int [] a = In.readInts (args[0]);

              StdOut.Prinln (BiTJoO.count(a));

}

حال شما قصد دارید ، زمان اجرای StdOut.Println که حاوی یک count هست را بررسی کنید. کافی ست به این صورت عمل کنید :

Public static void main (String[] args)

{

              Int [] a = In.readInts (args[0]);

              Stopwatch timer = new Stopwatch();

              StdOut.Prinln (BiTJoO.count(a));

              Double time = timer.elapsedTime();

}

این نوشتار به تدریج کامل تر خواهد شد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *